Αναμενόμενα Οφέλη

Το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να αποτελέσει ζωτικό μέρος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου FIRE DETECTION αναλύονται παρακάτω.

  • Συνολικά περίπου 70.000 εκτάρια στην Ελλάδα και 70.000 εκτάρια στη Βουλγαρία θα προστατεύονται από πυρκαγιές και παράνομες ανθρώπινες δραστηριότητες και επομένως θα επιτυγχάνεται η καλύτερη διαχείρισή τους.
  • Ανάμεσά τους περίπου 40.000 εκτάρια στην Ελλάδα και 10.000 εκτάρια στη Βουλγαρία είναι περιοχές Natura 2000.
  • Επιπλέον, περίπου 100.000 άτομα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία θα ενημερωθούν για την ανάγκη και τους τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
  • Το τελικό αποτέλεσμα του έργου FIRE DETECTION είναι η μεταφορά των αποκτηθέντων γνώσεων και η ενίσχυση των δυνατοτήτων μετάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου και σε άλλες περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά