Изображения на гората Дадия
Характерни образи на гората Дадия
Изображения на системата за откриване на пожар
Изображения на инсталираната система за откриване на пожар в гората на Дадия

Предистория на проекта

През годините общините Суфли и Хасково установиха силно сътрудничество. Чрез непрекъснатите контакти между двете общини, общинските ръководители идентифицират общите проблеми, нужди и бъдещи предизвикателства на двете общини. Един от основните общи приоритети е опазването на околната среда на техните райони и особено опазването на биологичното разнообразие.

И двете общини имат на своя територия големи защитени зони, характеризирани като зони по Натура 2000, които са ценни ресурси за тях.

В община Суфли се намира националният парк Дадия-Лефкими-Суфли, който е една от най-важните защитени зони в европейски мащаб. Той е местообитание на 3 от четирите вида лешояди в Европа, докато е дом на единствената популация на черни лешояди на Балканите.

На територията на община Хасково има 6 зони по Натура 2000.

„Река Харманли“ и „Злато поле“: официално обявени за опазване на дивите птици, тъй като втората е най-голямата влажна зона с естествен характер по поречието на река Марица.

„река Банска“ „Остър камък“, „Река Марица“ и „Средни Родопи“: официално обявени за опазване на местообитанията на дивата фауна и флора.

Целта на проект FIRE DETECTION е повишаване на ефективността на дейностите по опазване на биологичното разнообразие. Общите заплахи, с които ще се справим, са горските пожари и незаконните и/или опасни човешки дейности.

И двете общини ще инсталират система за наблюдение на повечето защитени екосистеми на тяхна територия. Тази система ще бъде инсталирана за първи път на база съвместно трансгранично сътрудничество. Чрез използването на високи технологии околната среда ще бъде ефективно управлявана и защитена. Освен това проектът има за цел да повиши осведомеността на местното население чрез обширна рекламна кампания.

Характерни свойства на системата са:

  • Иновативна технология
  • Откриване на пожар или човешка дейност в обхват от 15 км
  • Ефективен мониторинг на площ от 706 км2
  • Пълна хармонизация с околната среда, тъй като не създава смущения за фауната и флората
  • Полезна за ранно откриване на пожара и ефективното му противодействие
  • Постигане на адаптация към изменението на климата
  • Ограничаване на разпространението на инвазивни чужди видове
  • Ограничаване на незаконни и опасни за биоразнообразието човешки дейности (незаконна сеч, лов, земеделие и къмпинг)

От проекта FIRE DETECTION първо ще се възползват гражданите на общностите в близост до защитените територии. Опасността от пожари ще бъде ограничена и животът на гражданите няма да бъде нарушен. По-специално ще бъдат облагодетелствани предприемачите, които пряко или косвено получават доход от защитените територии (туризъм и законна сеч). Приходите им ще бъдат защитени от пожари и незаконни дейности. Освен това гражданите на двете общини, на трансграничната зона и като цяло на глобално ниво ще се възползват от опазването на околната среда и ограничаването на ефектите от изменението на климата. Накрая ще бъдат улеснени органите, които отговарят за управлението на защитените зони.

Предложената система може да бъде жизненоважна част за интегрираното управление на защитените зони.