Изображения на гората Дадия
Характерни образи на гората Дадия
Изображения на системата за откриване на пожар
Изображения на инсталираната система за откриване на пожар в гората на Дадия

Резюме на Проекта

Проект FIRE DETECTION има за цел защитата на местното биоразнообразие от горски пожари и други заплахи. Общините Суфли и Хасково имат на своята територия големи защитени територии, характеризирани като зони от Натура 2000, които са ценни ресурси за тях и екосистеми с голямо значение за цяла Европа. Тези биотопи поддържат уникални или редки животински и растителни видове, голяма част от тях защитени и застрашени.

Една от най-сериозните заплахи за тези горски местообитания е пожарът. Очаква се горските пожари да бъдат по-чести и разрушителни, тъй като изменението на климата се засилва. Незаконните човешки дейности също са важни заплахи.

Проектът FIRE DETECTION се опира на три стълба за защита на биологичното разнообразие от горски пожари и други заплахи:

  • Превенция чрез информиране на обществеността, анализ на риска и мониторинг на защитени територии
  • Навременно откриване на опасността чрез система за наблюдение, състояща се от високотехнологични камери за откриване на пожар
  • Ефективно управление на кризи чрез интегрирано изображение на пожара в реално време, дадено от високотехнологичните камери

Общо около 70000ha в Гърция и 70000ha в България ще бъдат защитени от пожар и незаконни човешки дейности и по този начин по-добре управлявани. Сред тях приблизително 40000ha в Гърция и 10000ha в България са зоните по Натура 2000.

Досега наблюдението на тези гори по отношение на откриването на пожар се извършва от горски служители, главно през лятото. С проекта FIRE DETECTION, мощен инструмент (високотехнологични камери) ще се използва за наблюдение на горите през цялата година, откривайки не само пожар, но и незаконни човешки дейности.